Privatumo politika

1. Bendra informacija

1.1. Šiomis Privatumo politikos nuostatomis informuojame, kaip yra renkami ir tvarkomi jūsų asmens duomenys. Paaiškiname, kiek laiko saugomi, kam teikiami surinkti duomenys, bei kokias asmens duomenų apsaugos teises jūs turite, ir kur galite kreiptis su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais. Šios sąlygos yra taikomos nepriklausomai nuo įrenginio tipo, kurio pagalba lankotės Kuriutau.lt el. parduotuvėje.

1.2. Kuriutau.lt  elektroninėje parduotuvėje (toliau – šioje svetainėje) asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (BDAR), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, taip pat laikantis kompetentingų priežiūros institucijų nurodymų bei rekomendacijų.  

1.3. Šios svetainės duomenų valdytojas yra Vilius Drulia, veikiantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą Nr. 1051032, kontaktinis telefono nr. +37060855554, el. pašto adresas info@kuriutau.lt.

1.4. Lankydamiesi, pirkdami ar parduodami prekes šioje svetainėje, Jūs patikite mums savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Privatumo politikoje ir šios Parduotuvės taisyklėse numatytais būdais ir tikslais. Jeigu nesutinkate su Kuriutau.lt Privatumo politika, taikomomis Parduotuvės taisyklėmis ar atskiromis jų sąlygomis, prašome nesilankyti šioje svetainėje, kadangi negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis mūsų turiniu, pateikti užsakymus, pirkti ar gauti prekes bei naudotis kitomis svetainės teikiamomis paslaugomis. Priimdami Jūsų registraciją, pateiktus duomenis ar užsakymą, mes laikysime, kad jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Privatumo politika ir Parduotuvės taisyklėmis.

1.5. Apsipirkdami ar parduodami prekes Kuriutau.lt el. parduotuvėje Jūs patvirtinate, kad esate vyresnis/ė nei 18 metų amžiaus ir esate veiksnus, prisiimate visą atsakomybę už užsakymui įvykdyti panaudotas mokėjimo priemones, pateiktą informaciją apie savo asmens duomenis, nurodytą informaciją prekių siuntimui. Jaunesni asmenys nei 18 metų / riboto veiksnumo asmenys užsakymą gali vykdyti tik su tėvų / globėjų žinia, sutikimu ir priežiūra. Pateikiant užsakymą šios sąlygos yra patvirtinamos. Už pateiktą užsakymą atsakomybę prisiima asmens tėvai / globėjai. Jaunesni nei 18 metų, negali teikti mums jokių asmens duomenų šioje svetainėje.

2. Asmens duomenys, kurie yra renkami Kuriutau.lt svetainėje

2.1. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas naudotis šios svetainės teikiamomis paslaugomis, Parduotuvės taisyklėse ir Privatumo politikoje numatytomis sąlygomis.

2.2. Asmens duomenys, kurie yra renkami šioje  e-parduotuvėje marketingo tikslais, siekiant sėkmingai įkelti pardavėjo prekių aprašymus, prekes parduoti bei išmokėti gautas lėšas, taip pat įvykdyti ir pristatyti pirkėjo pateiktą užsakymą:

 • Vardas;
 • Pavardė;
 • Adresas;
 •  El. pašto adresas;
 • Mobiliojo telefono numeris;
 • Užsakymų istorija;
 • Mokėjimo informacija ir mokėjimų istorija;
 • Pardavėjų atsiskaitomosios banko sąskaitos rekvizitai;
 • Informacija apie publikuotas bei užsakytas prekes;
 • IP adresas;
 • Įmonės pavadinimas, kodas, PMV kodas, registracijos adresas (jei paslaugomis naudojasi juridinis asmuo);
 • Individualios veiklos vykdymo pažymos duomenys (jei paslaugomis naudojasi fizinis asmuo);
 • Sertifikatai ar kitos el. dokumentų kopijos (papildomai pareikalavus);
 • Kiti renkami duomenys tokie kaip apsilankymo data ir laikas, svetainėje praleistas naršymo laikas, nukreipimo URL (svetainė, iš kurios lankytojas buvo nukreiptas), naudotojo aplankyti puslapiai ir judėjimas po šią interneto svetainę, informacija apie naudojamą naršyklę (naršyklės tipas, versija, operacinė sistema ir kt.), geografinės vietos duomenys bei kita techninė informacija, informacija kurią pateikiate norėdami dalyvauti konkurse arba reklaminėje akcijoje, informacija kurią pateikiate mums per trečiąsias šalis, pavyzdžiui, socialinius tinklus „Facebook“ ir „Instagram“, informacija kurią įkeliate į mūsų svetainę (prekių aprašymai, nuotraukos, komentarai, įvertinimai ir pan.)

2.3. Jūsų pateiktus kontaktinius duomenis mes taip pat naudojame ir bendravimo su Jumis tikslais, atsakydami į Jūsų užklausas, pastabas, teikdami Jums informaciją apie prekes ar paslaugas. Duomenys gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu pvz., siųsti naujienlaikraščius, pateikti individualiai pritaikytus reklaminius skelbimus ir siųsti pranešimus apie akcijas, įvertinti ir analizuoti savo rinką, klientus, produktus ir paslaugas.

2.4. Svarbu, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, mums gali būti sunku užtikrinti paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis. Jeigu Jūs pateikiate kito žmogaus asmens duomenis, įsitikinkite, kad turite teisę dalintis šia informacija su mumis.

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims

3.1. Jūsų asmens duomenys perduodami trečiosioms šalims tik tuo atveju, kai tai yra būtina siekiant sėkmingai įvykdyti užsakymą ar suteikti paslaugą. Jums pateikus užsakymą šioje svetainėje, Jūsų duomenys bus perduoti prekės pardavėjui, tačiau tik tie duomenys, kurie yra būtini prekės pristatymui.

3.2. Šioje svetainėje Jūs taip pat turite galimybę tiesiogiai susisiekti su prekės pardavėju naudojantis užklausos pateikimo forma arba tiesiogiai pardavėjo profilio puslapyje nurodytu el. pašto adresu. Tokiu atveju Jūs pats atsakote už pateiktus savo asmeninius duomenis pardavėjui.

3.3. Su prekių pirkimu susijusias finansines operacijas mūsų elektroninėje parduotuvėje gali tvarkyti mūsų mokėjimo paslaugų teikėjai. Jūsų finansinių operacijų duomenis savo mokėjimo paslaugų teikėjams atskleidžiame tik tiek, kiek būtina mokėjimo operacijoms atlikti, pinigams grąžinti ir skundams nagrinėti.

3.4. Mes pasiliekame teisę perduoti tvarkyti Jūsų duomenis tretiesiems asmenims, kurie padeda mums vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą, taip pat teikia mums su klientų užklausų administravimu susijusias paslaugas, bet tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti: pvz., kurjerių bei siuntimo paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato jums prekes jūsų nurodytais adresais; interneto svetainės prieglobos paslaugų teikėjams; serverių ir jų techninės priežiūros paslaugų teikėjams; el. pašto paslaugų teikėjams.

3.5. Mes galime atskleisti Jūsų informaciją tais atvejais, kai atskleisti Jūsų asmens duomenis arba jais pasidalinti privalome vykdydami teisinius įsipareigojimus, teismo ar kitos kompetentingos institucijos nurodymus, kai turime vykdyti ar taikyti savo Privatumo politiką bei kitus susitarimus.

4. Jūsų asmens duomenų saugojimas

4.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko, kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Mes siekiame nesaugoti pasenusių, neaktualių asmens duomenų, todėl juos atnaujinus yra saugoma tik aktuali informacija. Istorinė informacija yra saugoma, jei tai yra būtina teisės aktų nustatyta tvarka arba yra būtina mūsų veiklai vykdyti.

4.2. Mūsų svetainėje gali pasitaikyti nuorodų į mūsų partnerių tinklapius arba iš jų. Jeigu, paspaudę nuorodą, nukeliausite į vieną iš šių svetainių, atminkite, kad visos jos turi savo privatumo politiką, už kurią mes neatsakome. Prieš pateikdami savo asmens duomenis šioms svetainėms, susipažinkite su jų Privatumo politikos nuostatomis. 

5. Jums suteiktos teisės pagal duomenų apsaugos įstatymą

5.1. Asmuo, kurio duomenys tvarkomi šioje svetainėje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • reikalauti duomenis perkelti (teisė perkelti);
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, kiek jis susijęs su tokia tiesiogine rinkodara.
 • teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

5.2. Jeigu manote, jog jūsų teisės yra pažeidžiamos, jei norite susipažinti su tvarkomais duomenimis, duomenis atnaujinti, pakeisti ar ištrinti iš mūsų duomenų bazės, prašome kreiptis į mus el. paštu, adresu info@kuriutau.lt

6. Slapukai

6.1. Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (nedideli informacijos failai, atsiųsti į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį (pavyzdžiui, mobilųjį telefoną) Jums besilankant mūsų svetainėje, ir išsaugomai Jūsų naršyklėje. Slapukas yra atsiunčiamas į Jūsų kompiuterį ar kitą įrenginį tam, kad išsaugotu duomenis, o mes galėtume Jus, kaip paslaugų naudotoją, atpažinti apsilankius mūsų svetainėje. Slapukų pagalba mes taip pat galime susieti Jūsų pirkimo istoriją ir kitus duomenis, surinktus Jums naudojantis mūsų paslaugomis, su Jūsų naršymu internete. Šioje svetainėje  gali būti naudojamos Facebook, Instagram, Google ir kitų internetinių reklamų teikėjų paslaugos. Šių paslaugų teikėjų privatumo politikos, renkami duomenys ir taikomos asmens duomenų apsaugos priemones pateiktos minėtų paslaugų teikėjų privatumo politikose.

6.2. Kuriutau.lt svetainėje naudojami šie slapukų tipai: 

 • Vartotojo sesijos slapukai – sukuriami vartotojui pradėjus naršymo sesiją tinklapyje ar naršyklėje. Ištrinami uždarius naršyklę;
 • Ilgalaikiai slapukai – slapukai išsaugomi vartotojo naudojamame įrenginyje. Uždarius naršyklę ar svetainę slapukai nėra ištrinami. Šie slapukai galioja skirtingą laiką, priklausomai nuo pačio slapuko;
 • Pirminiai slapukai – slapukai, kuriuos naudoja ar sukuria vartotojo aplankyta svetainė. Šie slapukai naudojami tam, kad būtų prisitaikoma prie svetainės lankytojo poreikių;
 • Trečiųjų šalių slapukai – vartotojo aplankytoje svetainėje talpinami kitų svetainių slapukai. Šio tipo slapukai dažniausiai yra naudojami duomenų analizės tikslais. Google yra dažniausiai sutinkami trečiųjų šalių slapukų domenai.

6.3. Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia Jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: allaboutcookies.org/manage-cookies/.

7. Privatumo politikos galiojimas ir pakeitimai

7.1. Ši Privatumo politika įsigalioja nuo 2021 m. gegužės 10 d. 

7.2. Kuriutau.lt pasilieka teisę bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Pasikeitus Privatumo politikai, atnaujinta versija skelbiama šiame puslapyje.