Parduotuvės taisyklės

1. Pagrindinės sąvokos

1.1. Parduotuvė – Kuriutau.lt elektroninė Parduotuvė arba elektroninė prekyvietė, administruojama Viliaus Drulios (toliau administratorius), vykdančio individualią veiklą pagal pažymą Nr. 1051032, kontaktinis telefono nr. +37060855554, el. pašto adresas info@kuriutau.lt, kuris veikia kaip atsiskleidęs tarpininkas, t. y. tarpininkauja sudarant Prekių pirkimo – pardavimo Sutartis Pardavėjo vardu ir sąskaita.

1.2. Sutartis  pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta Pirkėjui atlikus apmokėjimą ir gavus užsakymo patvirtinimo pranešimą Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu. Kiekvienos Pirkėjo ir Pardavėjo sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Parduotuvės taisyklių sąlygoms ir jos vykdomos vadovaujantis šiomis Parduotuvės taisyklėmis.

1.3. Pirkėjas – Fizinis (sulaukęs 18 metų) arba juridinis (veikiantis per įgaliotą atstovą) asmuo, perkantis Parduotuvėje Prekes ar paslaugas arba besinaudojantis Parduotuve.

1.4. Pardavėjas arba Kūrėjas – Kuriutau.lt Parduotuvėje užsiregistravęs fizinis ar juridinis asmuo, kuris parduoda pristatomas Prekes ir yra atsakingas už pateikto Pirkėjo užsakymo vykdymą. Informacija apie Pardavėją yra nurodoma Prekių užsakyme ir Pardavėjo profilio puslapyje.

1.5. Prekė arba Kūrinys – sukurtas ar pagamintas gaminys, arba gaminio pavyzdys (jeigu gaminys yra kuriamas pagal individualų užsakymą), kurio aprašymą ir nuotraukas Pardavėjas asmeniškai patalpina Kuriutau.lt svetainėje.

1.6. Parduotuvės  taisyklės  šios nuotolinės Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Pardavėjo siūlomų Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu-pardavimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šios Parduotuvės taisyklės yra privaloma ir neatsiejama pirkimo-pardavimo sutarties dalis, sudaromos tarp Pirkėjo ir Pardavėjo tarpininkaujant Kuriutau.lt. Parduotuvės taisyklės supažindina Jus su Parduotuvės Prekių pirkimo-pardavimo sąlygomis bei nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir įsipareigojimus, susijusius su Prekių pirkimu ir pardavimu šioje Parduotuvėje.

2.2. Pirkėjas Prekes Parduotuvėje gali įsigyti, o Pardavėjas Prekes parduoti tik sutikęs su Parduotuvės taisyklėmis. Pirkėjui ir Pardavėjui patvirtinus susipažinimą su Parduotuvės taisyklėmis, jie įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Pirkėjas įsigydamas Prekes, o Pardavėjas parduodamas Prekes Parduotuvėje, sutinka su Parduotuvės taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, jei Pirkėjas ar Pardavėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Parduotuvės taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti ar parduoti Prekių Parduotuvėje.

2.3. Tarpininkas Kuriutau.lt turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.

3. Prekių kainos ir apmokėjimas

3.1. Prekių kainos, nurodytos Parduotuvės Prekių kataloge, galioja tik perkant šias Prekes elektroninėje Parduotuvėje.

3.2. Prekių kainos Parduotuvėje ir užsakyme yra nurodomos eurais su įskaičiuotu pridėtinės vertės mokesčiu.

3.3.  Prekes Parduotuvėje įsigyti galima tik atlikus išankstinį mokėjimą.

3.4. Pristatymo kainos neįskaičiuotos ir nurodomos atskirai formuojant užsakymą. Pristatymo kaina Pirkėjui yra aiškiai nurodoma iki užsakymo patvirtinimo bei išskiriama pačiame užsakymo patvirtinime.

3.5. Prekių pirkimo ir pardavimo dokumentai  Pirkėjui ir Pardavėjui išsiunčiami paskyroje nurodytais Pirkėjo ir Pardavėjo el. pašto adresais. Šie elektroniniai pirkimo ir pardavimo dokumentai galioja be parašo.

4. Pirkimopardavimo sutarties sudarymas

4.1. Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, Parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą patvirtina užsakymą pažymėjęs varnelę prie teiginio „Aš perskaičiau ir sutinku su Parduotuvės taisyklėmis“. Tokiu būdu patvirtintos Parduotuvės taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos sąlygos.

4.2. Sutartis galioja iki visiško pareigų įvykdymo pagal šias Parduotuvės taisykles. Kiekviena Sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Kuriutau.lt duomenų bazėje. Apie pirkimo-pardavimo sutarties sudarymą Pirkėjas ir Pardavėjas informuojami pranešimu nurodytais el. pašto adresais.

5. Pirkėjo teisės ir pareigos

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Parduotuvėje, laikydamasis Parduotuvės taisyklių, papildomų Pardavėjo instrukcijų ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti ir pakeisti nekokybišką ar netinkamai sukomplektuotą Prekę per 14 dienų nuo Prekės pristatymo dienos.

5.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sudarytos nuotolinės Prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju per 14 dienų remiantis Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 1 dalyje įtvirtinta vartotojo teise, nenurodant priežasties ir nepatiriant kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228(11) straipsnyje, išlaidų. Pažymime, jog ši teisė nėra absoliuti, todėl prieš įsigyjant Prekę nuotoliniu būdu patartina atkreipti dėmesį į to paties straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis, kurioms teisė atsisakyti nuotolinės sutarties netaikoma.

5.4. Pirkėjas Parduotuvės registracijos formoje privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jeigu Pirkėjo asmens duomenys bus pasikeitę ir Pardavėjas apie tai nebus informuotas, Pirkėjas prisiima visą dėl to kylančią nuostolių riziką.

5.5. Jeigu registracijos metu ar vėliau yra pateikiami melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne visi prašomi pateikti duomenys, arba Pirkėjas nesilaiko kitų įsipareigojimų, numatytų šiose Parduotuvės taisyklėse, Kuriutau.lt administratorius turi teisę nedelsiant panaikinti registraciją ir ištrinti Pirkėjo paskyrą arba apriboti Pirkėjo teisę naudotis Parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Už Pirkėjo pateiktų neteisingų duomenų sukeltus padarinius atsako tik Pirkėjas.

5.6. Kuriutau.lt administratorius pasilieka teisę, be išankstinio perspėjimo, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo registraciją ir naudojimąsi Parduotuvės paslaugomis, jei yra pagrindo manyti, kad Pirkėjas užsiima neleistina veikla ar kitaip bando pakenkti el. Parduotuvės darbui arba stabiliam veikimui.

5.7. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo registracijos bei prisijungimo duomenų. Jeigu Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, privalo nedelsiant informuoti administratorių el. paštu info@kuriutau.lt. Kuriutau.lt neatsako už trečiųjų asmenų veiksmus pasinaudojusių Pirkėjo prisijungimo duomenimis iki informavimo momento.

6. Pardavėjo teisės ir pareigos

6.1. Kuriutau.lt elektroninėje Parduotuvėje savo kūrinius pardavinėja skirtingi Pardavėjai. Pardavėjo teisės ir pareigos aprašytos šiose Parduotuvės taisyklėse galioja visiems Pardavėjams platinantiems savo Kūrinius šioje Parduotuvėje.

6.2. Laikydamasis Civilinio kodekso 6.228(7) str. nuostatų Pardavėjas privalo pateikti Pirkėjui informaciją apie pagrindines Prekės ar paslaugos savybės, duomenis apie Pardavėją (vardą, pavardė ar pavadinimą, juridinio asmens teisinę formą ar individualios veiklos pažymos numerį), buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei nurodyti Prekės kainą, pristatymo kainą, Prekių pristatymo ar paslaugų suteikimo terminus ir kitą įstatyme numatytą informaciją.

6.3. Pardavėjas privalo Prekės aprašyme nurodyti teisingus duomenis apie Prekę, realius Prekės paruošimo ir išsiuntimo terminus, bei įkelti realybę atitinkančias Prekės nuotraukas. Jeigu Prekė gaminama pagal užsakymą, Prekės gaminimo, paruošimo ir išsiuntimo terminas privalo būti nurodytas Prekės aprašyme.

6.4. Pardavėjas privalo laikytis savo paties numatytų Prekės paruošimo pristatymui ir pristatymo terminų.

6.5. Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių paruošimo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.

6.6. Pardavėjui gavus užsakymą, tačiau neturint parduodamos Prekės sandėlyje, Pardavėjas įsipareigoja pranešti Pirkėjui apie susidariusius nesklandumus bei per 2 darbo dienas nurodyti naują Prekės paruošimo terminą.

6.7. Pardavėjas, susidarius nenumatytoms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui išsiųsti užsakytos Prekės įsipareigoja pasiūlyti analogišką Prekę ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti Prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Kuriutau.lt įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 darbo dienas ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

6.8. Parduotuvės taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja nustatyta tvarka priimti Pirkėjo grąžinamą Prekę ir per 3 darbo dienas nuo grąžintos Prekės gavimo dienos informuoti Kuriutau.lt administratorių, jeigu Prekė grąžinta netinkamos komplektacijos ar būklės.

6.9. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą. Pardavėjas privalo Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Parduotuvės taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

6.10. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti užsakymo vykdymo metu gautų Pirkėjo duomenų su užsakymo vykdymu nesusijusioms trečiosioms šalims.

6.11. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą jeigu: 
a) Pirkėjas, numatytu apmokėjimo būdu, pateikdamas užsakymą iš anksto nesumoka už Prekes;
b) Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju, ar Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos per 3 (tris) darbo dienas po užsakymo pateikimo;
c) Pirkėjas išreiškia nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo Privatumo politikoje numatyta tvarka.

6.12. Pardavėjui nesilaikant ar piktnaudžiaujant Pardavėjo teisėmis ir pareigomis numatytomis šiose Parduotuvės taisyklėse, Kuriutau.lt administratorius turi teisę be atskiro įspėjimo apriboti Pardavėjo veiklą ar panaikinti Pardavėjo paskyrą.

7. Kuriutau.lt ir Pardavėjo bendradarbiavimo sąlygos

7.1.  Kuriutau.lt el. prekyvietė suteikia galimybę Pardavėjui susikurti Kūrėjo paskyrą ir nemokamai talpinti bei publikuoti informaciją apie savo Prekes su tikslu jas parduoti.

7.2. Kuriutau.lt Parduotuvėje Pardavėjui yra taikomas 10% komisinis tarpininkavimo mokestis skaičiuojamas nuo visos Pirkėjo pateikto užsakymo sumos.

7.3. Kuriutau.lt taip pat suteikia galimybę Pardavėjui užsakyti papildomas rinkodaros paslaugas kurių įkainiai yra derinami atskiru susitarimu.

7.4. Pirkėjui pateikus užsakymą ir apmokėjus už užsakomas Prekes, gautos lėšos yra pervedamos į Kuriutau.lt banko sąskaitą. Pirkėjui negrąžinus Prekės ir praėjus 14 dienų nuo Prekės pristatymo Pirkėjui dienos šios lėšos gali būti išmokamos Pardavėjui gavus jo prašymą.

7.5. Pardavėjas gali pateikti išmokėjimo prašymą prisijungęs prie Kūrėjo paskyros, skiltyje „Išmokėjimai“. Minimali išmokėjimo suma Pardavėjui – 10 Eur.

7.6. Jeigu Pardavėjas nutraukia veiklą Kuriutau.lt, esant pinigų balansui mažesniam negu 10 Eur., Pardavėjas gali pateikti laisvos formos prašymą likučio išmokėjimui el. pašto adresu info@kuriutau.lt.

7.7. Pinigai Pardavėjui išmokami per 3 darbo dienas gavus pranešimą apie patvirtintą išmokėjimo prašymą.

7.8. Jeigu Pardavėjas turi savo e-parduotuvę ar dalyvauja kitose e-prekyvietėse, jis įsipareigoja Kuriutau.lt Parduotuvėje pardavinėti savo Prekes už ne didesnę kainą, nurodytą jo asmeninėje e-parduotuvėje ar kitose el. prekyvietėse. 

7.9. Pardavėjui griežtai draudžiama Prekių aprašymuose ar savo Kūrėjo profilio puslapyje talpinti nuorodas į savo ar kitas el. parduotuves ar el. prekyvietes.

7.10. Kuriutau.lt turi teisę apriboti Pardavėjo paskyrą ar panaikinti tam tikrų Prekių publikavimą svetainėje www.kuriutau.lt, jeigu:
a) parduodamos Prekės kaina yra didesnė nei kitose el. parduotuvėse;
b) Prekės aprašymas nėra išsamus ar jame yra nuorodų į kitas el. parduotuves;
c) Kyla pagrįstų įtarimu, jog Prekės nuotraukos neatitinka realybės ar yra nukopijuotos iš kitų viešai prieinamų tinklalapių.
d) Pardavėjas kitaip pažeidžia Pardavėjo teises ir pareigas nurodytas šių taisyklių 6 dalyje.  

8. Prekių paruošimas ir pristatymas

8.1. Prekės ar užsakymo paruošimo bei pristatymo laikas gali skirtis priklausomai nuo Pardavėjo Prekių pristatymo politikos, kuri yra pateikiama Prekės aprašyme ir / arba Pardavėjo profilio puslapyje.

8.2. Užsakytos Prekės Pirkėjui gali būti pristatytos skirtingu laiku ir skirtingais pristatymo būdais. Konkretaus Pardavėjo Prekės pristatymo terminas ir būdas (per paštomatą ar kurjerį) yra skelbiamas Prekės aprašyme ir / arba Pardavėjo profilio puslapyje.

8.3. Pardavėjas paruošia Prekę pristatymui vadovaudamasis Prekės aprašyme nurodytu terminu. Šis terminas yra preliminarus, be to, netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamos Prekės, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytos Prekės trūkumą. Patvirtindamas šias Parduotuvės taisykles Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais Prekės pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekės paruošimo pristatymui ir pristatymo terminą bei kitas sąlygas.

8.4. Civilinio kodekso 6.359 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta Pardavėjo pareiga ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo dienos (jeigu šalys nesusitaria kitaip) pristatyti daiktus juos perduodant Pirkėjui arba perleidžiant Pirkėjui jų valdymą. Tuo atveju, jeigu Pardavėjas nepagrįstai atsisako perduoti Prekes Pirkėjui, šis turi teisę atsisakyti vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį ir reikalauti atlyginti nuostolius. Jeigu Pardavėjas per nustatytą terminą nepristato Prekių, pirmiausia Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją (jo nurodytu el. adresu) ir į Kuriutau.lt administratorių el. paštu info@kuriutau.lt išdėstant savo konkretų reikalavimą. 

8.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekės pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekė Pirkėjui nėra pristatoma arba pristatoma ne laiku dėl trečiųjų asmenų kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Pirkėjas įsipareigoja Prekę priimti pats. Jei Pirkėjas Prekės pats priimti negali, o Prekė pristatyta Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekės pristatymo netinkamam asmeniui.

8.7. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti Prekės siuntos būklę. Jeigu Prekė pristatoma per kurjerį, pastebėjęs siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo tai atžymėti pristatymo patvirtinime ar siuntą pristačiusio asmens pateiktose formose. Atsiėmus Prekę paštomate ir pastebėjus siuntos pažeidimą, Pirkėjas privalo apie pažeistą siuntą informuoti Pardavėją jo profilyje nurodytu el. pašto adresu ir Parduotuvės administratorių el. pašto adresu info@kuriutau.lt t per 1 darbo dieną. Pirkėjui pasirašius siuntos važtaraštyje be pastabų, arba tinkamai ir laiku neinformavus Pardavėjo ir Kuriutau.lt administratoriaus apie pažeistą Prekę, laikoma, kad siunta perduota tvarkinga.

9. Prekių grąžinimas

9.1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 dienų turi teisę atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties (išskyrus atvejus numatytus Civilinio kodekso 6.228 str. 2 d.) pranešdamas apie tai Pardavėjui ir Kuriutau.lt administratoriui.

9.2. Pirkėjas turi teisę grąžinti Prekes ir atgauti sumokėtus pinigus nenurodydamas priežasties per 14 dienų, išskyrus Prekes ar atvejus, kurie patenka į LR Civilinio kodekso 6.228 str. numatytas išimtis (pvz.: pagal individualų Pirkėjo užsakymą pagamintos prekės, išpakuota kosmetika ir pan.).

9.3. 14 dienų Prekės grąžinimo terminas skaičiuojamas nuo Prekės pristatymo dienos Pirkėjui.

9.4. Grąžinamos Prekės privalo būti visiškai sukomplektuotos. Už visišką daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu Prekės nėra visiškai sukomplektuotos ir tinkamai supakuotos, Pardavėjas gali atsisakyti priimti grąžinamas Prekes. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti Prekę, negalima laikyti esminiais Prekės išvaizdos pakeitimais.

9.5. Norėdamas grąžinti Prekę ir atsisakyti sudarytos pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjas savo Kuriutau.lt paskyroje, skiltyje „Prašymai grąžinti prekę“, turi pateikti prašymą, arba atsiųsti laisvos formos prašymą grąžinti Prekę info@kuriutau.lt el. pašto adresu.

9.6. Tais atvejais, kai nepraėjus 14 dienų nuo Prekės pristatymo Pirkėjas praneša atsisakantis pirkimo-pardavimo sutarties, Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Prekė turėtų būti nenaudota, nesugadinta, švari, nepraradusi prekinės išvaizdos, tinkamai paruošta ir įpakuota. Pirkėjas turi informuoti Pardavėją (Pardavėjo paskyroje nurodytu el. paštu) ir Kuriutau.lt administratorių el. pašto adresu info@kuriutau.lt apie grąžinamos Prekės išsiuntimą nurodydamas siuntos sekimo numerį.

9.7.  Pardavėjui pareikalavus, tarpininkas Kuriutau.lt, turi teisę negrąžinti pinigų už Prekę, kuri buvo grąžinta Pardavėjui su trūkumais, atsiradusiais dėl Pirkėjo kaltės (pvz. Pirkėjas išsiuntė netinkamai supakuotą Prekę, buvo nurodytas netinkamas adresas, Prekė buvo prarasta ar sugadinta grąžinimo Pardavėjui metu).

9.8. Pinigai Pirkėjui grąžinami tuomet, kai Prekė yra pristatyta Pardavėjui, ir Pardavėjas per 3 darbo dienas nuo Prekės pristatymo dienos nepareiškia pretenzijų Kuriutau.lt administratoriui dėl grąžintos Prekės komplektacijos ar būklės.

9.9. Papildomos Pardavėjų numatytos Prekių grąžinimo sąlygos ar instrukcijos yra skelbiamos Prekės aprašyme ir / arba Pardavėjo profilio puslapyje. 

9.10. Civilinio kodekso 6.228(11) straipsnio 6 dalyje nustatyta, jog Pirkėjui tenka tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos. Vadinasi, grąžinant Prekę Pirkėjui grąžinamos už Prekę ir jos siuntimą sumokėtos išlaidos, bet ne su Prekės grąžinimu susijusios išlaidos.

10. Informacijos teikimas

10.1. Kuriutau.lt ir Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu.  El. laiškai laikomi gautais praėjus 3 valandoms nuo jų išsiuntimo momento. Kuriutau.lt neatsako už jokius internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna elektroninių laiškų iš Kuriutau.lt.

10.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia naudodamasis Kuriutau.lt puslapyje, skyriuje „Kontaktai“, esančia užklausų pateikimo forma arba el. pašto adresu info@kuriutau.lt. Norėdamas tiesiogiai susisiekti su Pardavėju, Pirkėjas visus pranešimus siunčia Pardavėjo profilio puslapyje nurodytu el. pašto adresu. 

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Kuriutau.lt neatsako už informaciją apie Pardavėją patalpintą ne Kuriutau.lt tinklalapyje, net jeigu Pirkėjui ši informacija prieinama per Pardavėjo profilio puslapyje ar Prekės aprašyme esančias nuorodas.

11.2. Jei el. Parduotuvėje Kuriutau.lt yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Kuriutau.lt neatsako už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

11.3. Kuriutau.lt turi teisę keisti Parduotuvės taisykles, kurios įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Pirkėjas ar Pardavėjas po Parduotuvės taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi Parduotuve, laikoma, kad su visais Parduotuvės taisyklių pakeitimais buvo susipažinta.

11.4. Kuriutau.lt atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas ar Pardavėjas, neatsižvelgdamas į Parduotuvės rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

11.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Parduotuvės taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 30 dienų, ginčai galutinai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.6.  Pirkėjas taip pat prašymą ar skundą dėl Parduotuvėje įsigytos Prekės ar paslaugos gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, tel. 8 5 262 67, www.vvtat.lt).

11.7. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tik tiesioginius nuostolius.

11.8. Šios Parduotuvės taisyklės atnaujintos 2021 m. gegužės 10 d.